Om oss

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och har i dag omkring 25 000 medlemmar i mer än 1100 klubbar i cirka 60 länder.

Distrikt 21, som består av Sverige och Lettland, har omkring 1 500 medlemmar.

Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.
Vår vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

Vår vision

Vår vision är en värld där alla erkänner kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I den världen har kvinnor tillgång till alla resurser och finns representerade på alla beslutsfattande poster på samma villkor som män.

I den världen är ingen kvinna rädd för våld.

Vi stärker kvinnor

Eftersom vi verkar för en jämställd värld stärker vi kvinnor genom att:

  • Påverka lokalt och globalt
  • Investera i framtiden
  • Skapa varaktig förändring
  • Utveckla ledare

Stödjande insatser

Vi ger finansiellt stöd till flera projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, ofta i samarbete med olika FN-organ. Projekten inriktar sig bland annat på att främja kvinnors hälsa, utbildning och ekonomi och att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel.

Påverkansarbete

Vi vill långsiktigt förändra attityder och värderingar för att förbättra villkoren för kvinnor och flickor samt förstärka och skydda deras mänskliga rättigheter. Vi agerar på internationell, nationell och lokal nivå i frågor som berör mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Vår historia

Redan 1919 grundades “Confederation of Zonta Clubs” i Buffalo, New York. Bland organisationens tidigaste medlemmar fanns den första generationen högskoleutbildade kvinnor och den första generationen kvinnor i USA som hade rösträtt. Många tillhörde en ökande men ännu relativt liten grupp yrkesverksamma kvinnor. De engagerade sig för kvinnors jämställdhet och för kvinnors rätt till ett bättre liv.

Till minne av grundandet utsågs den 8 november till Zontadagen. Ett år senare hade nio klubbar bildats i USA med totalt 600 medlemmar. Zonta International har under snart 100 år vuxit till en ledande global organisation med omkring 25 000 aktiva och kompetenta kvinnor och män.

Till Sverige kom Zonta redan 1935, då den första klubben etablerades i Stockholm. Idag bildar Sverige tillsammans med Lettland Distrikt 21 med omkring 1 500 medlemmar.

Till Sverige kom Zonta redan 1935, då den första klubben etablerades i Stockholm. Idag bildar Sverige tillsammans med Lettland Distrikt 21 med omkring 1 500 medlemmar.
Zonta International är indelat i 31 distrikt och 1 region över hela världen.

Organisation

Zonta International är indelat i 31 distrikt och 1 region över hela världen. Varje distrikt består av flera så kallade areor, eller geografiska områden, och varje area innehåller flera klubbar. Totalt är vi cirka 1100 klubbar över hela världen. Vårt distrikt, nummer 21, omfattar Sverige och Lettland och ett 60-tal klubbar.

Zonta styrs demokratiskt

Zonta International följer demokratiska procedurer och vi uppmanar våra medlemmar att vara aktiva i beslut på alla nivåer.

Internationella världsmöten

Vartannat år arrangeras ett inter­nationellt världsmöte – Zonta International Convention. Där behandlas ärenden och beslut både inom medlems­organisationen Zonta International och insamlings­­organisationen Zonta Foundation for Women. Vid världsmötet deltar delegater från Zontaklubbar världen över för att representera, rösta, välja styrelse och fatta beslut som säker­ställer att Zonta lever upp till sitt uppdrag och enligt sin vision.

Distriktsmöten

Vartannat år, mitt emellan två världs­möten, håller vi vårt distrikts­möte. Även då är det delegater från klubbarna som röstar och tar beslut, bland annat om styrelse och budget inför kommande år.

Zontas internationella styrelse

Zonta leds av en internationell styrelse, Zonta International Board, som väljs vid världsmötet vartannat år. Styrelsens uppgift är att fastställa policies och besluta om allmän inriktning för Zonta globalt.

Zonta Foundation for Women

Zonta Foundation for Women är Zontas insamlingsorganisation. Dess uppdrag är att samla in och förvalta medel till de projekt som världsmötet beslutar om. De insamlade medlen ska användas till att stödja kvinnors rätt till god hälsa, utbildning och rättvis legal, politisk och ekonomisk ställning i världen. 

Styrelsen för Zonta Foundation for Women är densamma som för Zonta International.

Zontas internationella kommittéer

Zonta International har fler än 20 olika kommittéer. I samverkan med styrelsen har kommittéerna en nyckelroll när det gäller att implementera tvåårsmålen som världsmötet fattar beslut om.

Karta över strukturen inom Zonta som organisation

Engagera dig!

Som medlem i Zonta ingår du i ett brett nätverk av personer från olika yrkesgrupper som skapar en bättre framtid för flickor och kvinnor över hela världen.