Integritetspolicy

Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Zonta International District 21 (nedan D21).

D21 anser att din personliga integritet är mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter följs.

Integritetspolicyn gäller för D21:s användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som medlem.

Personuppgifter för att administrera ditt medlemskap

Personuppgifter som behandlas är: personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, yrke och medlemsnummer.

För att kunna administrera ditt medlemskap  används dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt med dig, såsom kallelser till aktiviteter, utskick av nyhetsbrev samt övrig information rörande aktiviteter och projekt.
 • Administration för att hantera medlemsrelaterade transaktioner, såsom medlemsregister, medlemsavgifter med mera.
 • Vid arrangemang du deltager i, såsom möten och utbildningar.
 • Ansökan om bidrag.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning.
 • Inloggningsuppgifter för besök på webb.
 • Hantering och distribution av enkäter.
 • För att registrera gåvogivare.

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla tjänster till oss i vår verksamhet.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Överföring av uppgifter till tredje land (dvs. land utanför EU/EES)

D21 verkar som ett administrativt organ för Zonta International i USA, som i sin tur i ett medlemsregister administrerar personuppgifter om dig.

D21 överför härvid personuppgifter till Zonta International, dvs. till part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES. Detta innebär att personuppgifter överför till ett land med annan skyddsnivå för personuppgifter än vad som gäller inom EES. På Zonta.org redovisas i ”Privacy Policy” hur dina personuppgifter behandlas av Zonta International.

Dina rättigheter

D21 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som D21 har om dig och kan begära att få en kopia av dessa.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och D21 inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.
 • Om D21 har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt.
 • Om D21 har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.

Om du är missnöjd över hanteringen har du rätt att anmäla detta till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om D21:s integritetspolicy eller har någon annan fråga angående vår personuppgiftsbehandling eller vill åberopa dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning får du gärna kontakta oss på: gdpr@zonta.se

Förändringar av denna integritetspolicy

D21 har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy.