2023-10-27

Zonta Says NOW i Sydsvenskan

Zonta International Distrikt 21 syns på debattsidan i Sydsvenskan idag. Gå gärna in och läs debattartikeln i Sydsvenskan via denna länk.

Regeringen ska snart presentera sin nationella klimathandlingsplan och en nationell strategi för klimatanpassning. Eftersom män och kvinnor påverkar och påverkas på olika sätt av klimatförändringarna måste ett genusperspektiv genomsyra båda dokumenten.

Klimatförändringarna, som kommer att accelerera, är påtagliga både globalt och i Sverige med torka, översvämningar, förlust av biologisk mångfald och fler skogsbränder. Extremväder riskerar att bli normalväder.

Att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser samt att arbeta med att anpassa Sverige till ett föränderligt klimat måste hanteras samtidigt.

Generellt ser män och kvinnor olika på betydelsen och effekterna av ett klimatneutralt samhälle och vilka mönster och beteenden som de är beredda att förändra. Synen på och önskan om hur ett framtida klimatneutralt samhälle ska se ut skiljer sig också åt. Män är till exempel mindre benägna än kvinnor att ändra sitt beteende och föredrar ofta tekniska lösningar istället för systemlösningar. Enligt Parisavtalet ska klimatarbetet ta hänsyn till mänskliga rättigheter. Jämställdhet ska vara en stående punkt på de årliga partsmötena. I Agenda 2030 sägs att all klimatanpassning ska utföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Trots det ser vi få resultat.

För att nå Sveriges nationella klimatmål måste utsläppen framför allt ifrån transportsektorn minska.

Om män skulle resa på samma sätt som kvinnor skulle utsläppen av växthusgaser, enligt den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, gå ner med 20 procent redan idag. Det beror på att kvinnor oftare går, cyklar eller reser kollektivt.

Zonta International, en organisation som finns i 60 länder världen över och arbetar för kvinnors och flickors rättigheter, kräver:
– att ett genusperspektiv genomsyrar regeringens kommande nationella klimathandlingsplan och den nationella strategin för klimatanpassning.

– att regeringens klimathandlingsplan och strategi för klimatanpassning visar vägen för hur Sverige ska nå både landets egna mål och internationella åtaganden för utsläpp av växthusgaser.

– att jämställdhet och kvinnors och flickors lika rättigheter och möjligheter genomsyrar alla beslut som rör klimatet såväl på det lokala som på det nationella och globala planet.

– att Sverige undviker att späda på ojämställdhet och ojämlikhet som kommer att drabba flickor och kvinnor och är till nackdel för klimatet.

Kvinnor och flickor drabbas i högre grad än män och pojkar av klimatförändringarnas effekter. Det gäller både i rika och fattiga länder.

Det paradoxala är att kvinnor och flickor i fattiga delar av världen släpper ut minst koldioxid i atmosfären av alla men drabbas hårdast. Fattigdom och bristen på jämställdhet drabbar dessutom kvinnorna hårt. Det gäller både när en storm härjar, när skyfallen kommer, när torkan utraderar skörden och djur saknar foder och vatten.

Kvinnor orsakar mindre koldioxidutsläpp än män. En annan skillnad mellan män och kvinnor är att kvinnors konsumtion inte belastar klimatet lika mycket som männens.

I fattiga länder ansvarar oftast kvinnor och flickor för vattenförsörjningen och uppvärmningen för att laga mat. Vid värmeböljor med torka tar det lång tid att få tag på sådana nödvändigheter.

Män har större ekonomiska möjligheter att bygga upp sin tillvaro efter en katastrof och lättare att hitta en annan försörjning. Kvinnorna är i liten utsträckning delaktiga i beslutande församlingar. Deras perspektiv kring försörjning av vatten, energi och transporter får litet genomslag. Det gäller även utbildning för både flickor och pojkar och en säker väg till och från skolan.

Både kvinnor och män måste finnas med i all samhällsplanering och där beslut fattas.

Marika Rindborg Holmgren, guvernör i Zonta International Distrikt 21

Fler nyheter

Internationella dagen för utrotandet av sexuellt våld i konflikt

2024-06-19

Den 19 juni är det internationella dagen för att utrota sexuellt våld i konflikter. Den påminner oss om de...

Barnhand som greppar växtlighet.

Internationella dagen mot barnarbete

2024-06-11

Den 12 juni uppmärksammar vi den internationella dagen mot barnarbete. Miljontals barn runt om i världen...

Time for Convention mate

2024-06-04

I slutet av månaden möts alla världens zontor i Brisbane. I dagarna hölls ett digitalt förmöte för dig...